Contestant

Feifei Zhou 決賽
Feifei Zhou Lavia Lan 決賽合唱
Feifei Zhou 複賽
Feifei Zhou 初賽
Feifei Zhou 晉級賽三
Feifei Zhou 晉級賽二
Feifei Zhou 晉級賽一
Feifei Zhou 投票拉票
Feifei Zhou 海選